Obchodní podmínky

Jednotné obchodní podmínky společnosti

 

Vénovy železné dráhy s.r.o.

 

se sídlem Revoluční 724/7,  Praha 1 – Staré Město, IČ: 191 34 380

 

pro prodej zboží spotřebitelům v prodejně, výdejní expozituře a elektronickým obchodem na stránkách pod doménou  www.vezed.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále také jako „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanoveními občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také jako „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, jímž je společnost Vénovy železné dráhy shora uvedená  a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále také jako „kupující“), které nepodnikají, tedy jsou spotřebiteli.

 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET při nákupu v elektronickém obchodě („eshop“, „nákup on-line“)

 

2.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do

svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujícímu doporučujeme zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, ledaže tak tyto osoby činí na odpovědnost a účet kupujícího.

 

2.5. Prodávající může, ale nemusí zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 (tři) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek a smluvních ujednání.

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, na němž je elektronický obchod provozován.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, proto se ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením zprávy kupujícímu o tom, že prodávají jeho objednávku přijal, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 a) v hotovosti

 b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 320886058/0300 vedený u Československé obchodní banky (dále také jako „účet prodávajícího“);

d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

e) bezhotovostně platební kartou;

f) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou,

 

a to podle toho, na jakém způsobu se kupující a prodávající dohodnou.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku o tom, že kupující není povinen platit kupní cenu, dokud si zboží neprohlédne, se nepoužije.

 

Zboží vlastní obliby

Kupní cenu je kupující povinen platit předem i tehdy, pokud si objedná zboží raritní čili málo nebo jen výjimečně poptávané a prodávající takové zboží pro něj zvlášť obstarává u výrobců – tzv. objednávka zboží „vlastní obliby“. Pokud kupující zboží vlastní obliby z jakéhokoli důvodu od prodávajícího nepřevezme, je prodávající oprávněn takové zboží  po jednom měsíci prodat jinému zájemci se slevou a vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o slevu, která činí 30 % kupní ceny.           

 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku s výjimkou těchto jednotných obchodních podmínek a své vlastní praxe.

 

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy České obchodní inspekce.. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

10.1. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Z tohoto zasílání se kdykoli může kupující odhlásit.

 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná a kupujícímu se potvrzení o ní zašle na vyžádání.

 

12.4. Odstoupit od kupní smlouvy uzavřené v eshopu lze zaslat neformálně e-mailem na adresu info@vezed.cz , z odstoupení musí být zřejmé, kdo je činí a jakého zboží se týká.

 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Revoluční 724/7, Praha 1 – Staré Město Praha,
adresa emailu: info@vezed.cz, telefon: +420 604 321 676.

 

V Praze dne 1. V. 2023

Vaše Vénovy železné dráhy s.r.o.